Trở thành PRO cung cấp cho bạn các tính năng này
  • Ghi âm không hạn chế - Không giới hạn tỷ lệ về số lượng bản ghi bạn có thể làm
  • 🥇 Danh sách phát - Ghi video và âm thanh từ trang danh sách phát
  • 🔍 Tìm kiếm và ghi lại - Ghi lại từ trang tìm kiếm
  • 🚀 Cắt - Cắt các phần của video và âm thanh
  • Chất lượng cao nhất - Nhận 1080p, 720p và 320kbit / s
  • 🎥 Trình tạo ảnh GIF miễn phí
  • 🐱 Vương miện - Nhận vương miện của tên người dùng của bạn

USD $4

ngày qua

USD $12

hằng tháng

25% off

USD $108

hàng năm

USD $345

cả đời

Được gia hạn trừ khi bị hủy Được gia hạn trừ khi bị hủy Chỉ thanh toán một lần Chỉ thanh toán một lần

+ ...
..)