Trở thành PRO cung cấp cho bạn các tính năng này
  • 🥇 Danh sách phát - Ghi video và âm thanh từ trang danh sách phát
  • 🔍 Tìm kiếm và ghi lại - Ghi lại từ trang tìm kiếm
  • 🚀 Cắt - Cắt các phần của video và âm thanh
  • Chất lượng cao nhất - Nhận 1080p, 720p và 320kbit / s
  • 🎥 Trình tạo ảnh GIF miễn phí
  • 🌱 Chất lượng trung bình - Nhận 192kbit / s
  • 🐱 Vương miện - Nhận vương miện của tên người dùng của bạn
  • 👩‍💻 Hồ sơ - Nhận một hồ sơ
  • 💬 Mốc thời gian - Có một dòng thời gian để đăng những thứ bạn thích

USD $3

ngày qua

USD $5

hằng tháng

USD $60

USD $50

hàng năm

USD $160

cả đời

Được gia hạn trừ khi bị hủy Được gia hạn trừ khi bị hủy Chỉ thanh toán một lần Chỉ thanh toán một lần

+ ...
..)