درخواست بازپرداختاز کجا می توانم اطلاعات درخواستی را پیدا کنم؟

داده های درخواستی را در فاکتور دریافتی خود جستجو کنید.

  1. Transaction ID
  2. آدرس ایمیل