ಮಾಜಿ ವಿಯೇಟ್ನಾಮೀಸ್, ತಿಳಿಯಿರಿ ಅಥವಾ https://www.youtube.com/watch?v=0_o6GjolEu8 ಅಥವಾ @nader

    PRO ಆಗಲು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿರಿ!

    + ...
    ..)