? ?
{
    "title": "Էջը չի գտնվել",
    "code": 404,
    "message": "Մենք չկարողացանք գտնել էջը:",
    "guilties": "@nader && @lou",
    "naders_message": "@ lou- ի մեղքով",
    "lous_message": "@ նադերի մեղքով"
}

Այս սխալը հնարավոր է, քանի որ մեր սպագետտի կոդում սխալ կա: բայց միայն վստահ լինել, կարող եք հաստատել, որ ձեր մուտքագրած URL- ը ճիշտ է:

hello@yout.com եթե սխալը պահպանվի:

+ ...
..)