? ?
{
  "title": "ಪುಟ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ",
  "code": 404,
  "message": "ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಪುಟವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.",
  "guilties": "@nader && @lou",
  "naders_message": "@ ಲೌನ ತಪ್ಪು",
  "lous_message": "@ ನಾಡರ್ನ ತಪ್ಪು"
}

ಈ ದೋಷವು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಗೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ; ಆದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ, ನೀವು ನಮೂದಿಸಿದ URL ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದೇ?

hello@yout.com ದೋಷವು ಮುಂದುವರಿದರೆ.