? ?
{
  "title": "صفحه یافت نشد",
  "code": 404,
  "message": "ما نمی توانیم صفحهی مورد نظر شما را پیدا کنیم",
  "guilties": "@nader && @lou",
  "naders_message": "تقصیر @ lou",
  "lous_message": "@ نادرو گسل"
}

این خطا ممکن است زیرا کد ما در اسپاگتی چیزی اشتباه است. اما فقط مطمئن هستم، می توانید تأیید کنید که URL وارد شده درست است؟

hello@yout.com اگر خطا همچنان ادامه دارد