? ?
{
  "title": "Էջը չի գտնվել",
  "code": 404,
  "message": "Մենք չկարողացանք գտնել էջը:",
  "guilties": "@nader && @lou",
  "naders_message": "@ lou- ի մեղքով",
  "lous_message": "@ նադերի մեղքով"
}

Այս սխալը հնարավոր է, քանի որ մեր սպագետտի կոդում սխալ կա: բայց միայն վստահ լինել, կարող եք հաստատել, որ ձեր մուտքագրած URL- ը ճիշտ է:

hello@yout.com եթե սխալը պահպանվի: